معرفی انجمن علمی معماری

اعضای انجمن علمی معماری

1. سید امیرحسین حسینی 

2. میترا معتمدی نیا

3. مینا معین پور

 

محتوای بیشتر در این بخش: « . معرفی انجمن علمی عمران »