با توجه به اینکه در حذف و اضافه برخی گروه ها به حد نصاب تشکیل کلاس نرسیده اند و همچنین در خواست دانشجویان مبنی بر ارایه دروس مبانی الکترونیک و زبان فنی و آز مهندسی نرم افزار، تغییراتی در برنامه نهایی دانشجویان ایجاد می شود که از دانشجویان محترم خواهشمندیم برنامه جدید را از طریق سایت یا آموزش پیگیری نمایند