چهارشنبه, 06 فروردين 1393 ساعت 10:48

فراخوان همکاری

فراخوان همکاری

از دانشجویان معماری که تمایل دارند در برگزاری

*هفته ی معمار*

(درتاریخ93/1/30تا93/2/3)همکاری کنند جهت نام نویسی به دفترگروه یابه اعضای انجمن علمی معماری(آقای محمودآبادی،خانم حسینعلی پور،خانم نوه حسینی)مراجعه فرمایند.

فراخوان طراحی لوگو انجمن علمی حسابداری