Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1

قیمت هر انسان

            قیمت هر انسان

چه کسی می گوید

که گرانی شده است؟

دوره ارزانیست!

دل ربودن ارزان!

دل شکستن ارزان!

دوستی ارزان است!

دشمنی ها ارزان!

چه شرافت ارزان!

آبرو قیمت یک تکه نان............

ودروغ از همه چیز ارزانتر...........

قیمت عشق چقدر کم شده است!

کمتر از آب روان!

وچه تخفیف بزرگی خورده،

قیمت هر انسان...........

Read 915 times Last modified on Monday, 18 November 2013 15:19