اطلاعیه ها

18 خرداد 1392 By

حرکت سرویس ها:
از تاریخ 4/3/92 لغایت 9/3/92 کلیه سرویس ها د ر ساعات اداری صبح به صورت عادی تا پایان وقت اداری از مسیرهای پنجگانه قبلی رفت وآمد خواهند داشت.ولی عصر ها فقط یک سرویس از ابتدای مطهری به سمت دانشگاه و بر عکس حرکت می کند.
در ایام امتحانات سرویس ها در همان مسیرهای پنجگانه قبلی یک ساعت قبل از شروع هر امتحان به سمت دانشگاه حرکت خواهند نمود.

18 خرداد 1392 By

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات:
کلیه دانشجویان از تاریخ 6/3/92 می توانند از طریق سایت و محیط کاربری خود نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.لازم به ذکر است پس از دریافت کارت ورود به جلسه تأیید و مهر امورمالی برای شرکت در امتحان الزامی است.

صفحه6 از6