حرکت سرویس ها:
از تاریخ 4/3/92 لغایت 9/3/92 کلیه سرویس ها د ر ساعات اداری صبح به صورت عادی تا پایان وقت اداری از مسیرهای پنجگانه قبلی رفت وآمد خواهند داشت.ولی عصر ها فقط یک سرویس از ابتدای مطهری به سمت دانشگاه و بر عکس حرکت می کند.
در ایام امتحانات سرویس ها در همان مسیرهای پنجگانه قبلی یک ساعت قبل از شروع هر امتحان به سمت دانشگاه حرکت خواهند نمود.

منتشرشده در اطلاعیه ها