صفحه اصلی اطلاعیه های بخش معماری حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی
حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی

حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی

شنبه, 02 آذر 1392 ساعت 18:28

اردو درس مرمت

اردوی یک روزه آموزشی درس آشنایی با مرمت ابنیه مورخ 9/9/92 در ساعت 6:00 از میدان شهدا به مقصد بم انجام می گردد.

اعضاء هیئت علمی گروه معملری

مهندس حسام الدین باقری کفاش   مدیر گروه بخش معماری

مهندس علی اسدی

اساتید مدعو بخش معماری

دکتر درکی

مهندس عرب

مهندس نظری

مهندس سعیدی

مهندس حسینی

مهندس کیانی

مهندس بلوچی

دکتر مرتضوی

خانم مهندس مقدم

خانم مهندس باقری

 

یکشنبه, 19 آبان 1392 ساعت 19:37

انتخابات انجمن علمی معماری

ثبت نام برای انجمن علمی معماری تا تاریخ 8/31 می باشد.

انتخابات نیز در تاریخ 9/3 ساعت 9:30  نیز بزگزار می گردد.

صفحه اصلی اطلاعیه های بخش معماری حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی