احسان تقوی رفسنجانی

احسان تقوی رفسنجانی

رئیس انجمن علمی گروه کامپیوتر موسسه اموزش عالی علامه جعفری رفسنجان