محمودرضا قاسمی نژاد

محمودرضا قاسمی نژاد

سمت:مدیر اموزش

تلفن:3255644

فکس:3255644

ایمیل:mr.ghaseminejad.allame@gmail.com