چاپ کردن این صفحه

دانشجوی کامپیوتر1

نام : دانشجو

نام خانوادگی : کامپیوتر

مقطع : کارشناسی 

رشته : مهندسی نرم افزار

معدل : 20

رتبه : شاگرد اول