دانشجوی عمران

نام : دانشجو

نام خانوادگی : عمران

مقطع : کارشناسی

رشته : مهندسی نرم افزار

معدل : 20

رتبه : شاگرد اول

سال تحصیلی :93-94

ترم : پاییزه