دانشجوی معماری

نام : دانشجو

نام خانوادگی : معماری

مقطع : کارشناسی

رشته : معماری

معدل : 20

رتبه : شاگرد اول

سال تحصیلی :93-94

ترم : پاییزه