دانشجوی حسابداری

نام : دانشجو

نام خانوادگی :حسابداری

مقطع : کارشناسی

رشته : حسابداری

معدل : 20

رتبه : شاگرد اول

سال تحصیلی :93-94

ترم : پاییزه