دانشجوی معدن

نام : دانشجو

نام خانوادگی :معدن

مقطع : کارشناسی

رشته : معدن

معدل : 20

رتبه : شاگرد اول

سال تحصیلی :93-94

ترم : پاییز