صفحه اصلی وبلاگ انجمن علمی حسابداری لیست دروس مقاطع مختلف تحصیلی رشته حسابداری

لیست دروس مقاطع مختلف تحصیلی رشته حسابداری

*مقطع کارشناسی

درس های عمومی
معارف اسلامی1، فارسی، زبان خارجه، معارف اسلامی2، اخلاق و تربیت اسلامی، تربیت بدنی1، تاریخ اسلام،تربیت بدنی2، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، متون اسلامی
درس های پایه
روانشناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، اصول علم اقتصاد1، اصول علم اقتصاد2، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت، پژوهش عملیاتی1، پژوهش عملیاتی2، پول و ارز و بانکداری، مالیه عمومی و خط مشی مالی، حقوق بازرگانی، مدیریت تولید، مبانی سازمان مدیریت، مبانی و کاربرد کامپیوتر، روشهای تحقیق و ماخذ شناسی، ریاضیات پایه و مقدمات آمار
درس های تخصصی
اصول حسابداری1، اصول حسابداری2، اصول حسابداری3، حسابداری میانه1، حسابداری میانه2، حسابداری پیشرفته1، حسابداری پیشرفته2، حسابداری صنعتی1، حسابداری صنعتی2، حسابداری صنعتی3، حسابرسی1، حسابرسی2، حسابداری و حسابرسی دولتی، حسابداری مالیاتی، اصول تنظیم و کنترل بودجه، مدیریت مالی1، مدیریت مالی2،مسائل جاری حسابداری، زبان خارجه3، زبان خارجه4
 
*مقطع کارشناسی ارشد 


تئوری حسابداری1، حسابداری در مدیریت، زبان خارجه، تئوری حسابداری2، مسائل جاری حسابداری، پژوهش عملیاتی پیشرفته،روش تحقیق پیشرفته، تحلیل آماری، حسابداری دولتی پیشرفته، بررسی موارد خاص، اقتصاد مدیریت، تصمیم گیری در مسائل مالی، حسابرسی پیشرفته، رساله 

*مقطع دوره دکترا
الف- دروس اجباری
1- حسابداری مدیریت استراتژیک و فن‌های نوین آن
   2- تئوری حسابداری اخیر پیشرفته                             
3- استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی                    
4- روش تحقیق و بررسی پژوهش‌های تجربی در حسابداری  
ب- دروس مربوط به گرایش
1- گرایش حسابرسی و حسابداری بخش عمومی:
1- حسابداری و حسابرسی مؤسسات غیرانتفاعی               
2- حسابرسی کامپیوتری                                                                    
3- پژوهش‌های جاری در حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
رساله دکترا                                                                        
2- حسابداری مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی
1- بودجه‌بندی و کنترل                                                        
2- پژوهش‌های جاری در حسابداری مدیریت                    
3- سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری                               
3- حسابداری مالی و مدیریت مالی
1- مدیریت مالی پیشرفته و بازار سرمایه                        
2- قوانین مالیاتی و مقررات مالی                                              
3- پژوهش‌های جاری در حسابداری مالی و مدیریت مالی    
 
خواندن 1065 دفعه
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
صفحه اصلی وبلاگ انجمن علمی حسابداری لیست دروس مقاطع مختلف تحصیلی رشته حسابداری