صفحه اصلی اطلاعیه های بخش معماری انتخابات انجمن علمی معماری

انتخابات انجمن علمی معماری

ثبت نام برای انجمن علمی معماری تا تاریخ 8/31 می باشد.

انتخابات نیز در تاریخ 9/3 ساعت 9:30  نیز بزگزار می گردد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش معماری انتخابات انجمن علمی معماری