صفحه اصلی معرفی بخش معدن

معرفی بخش معدن

دانشگاه علامه جعفری در سال 1384 تأسیس شد و کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی معدن را در سال 90 ارائه نموده است. و همچنین کارشناسی پیوسته معدن در گرایش فرآوری مواد معدنی و کاردانی پیوسته معدن گرایش استخراج نیز ارائه نموده است. در حال حاضر مدیر گروه رشته مهندسی معدن و سرپرست دفتر ارتباط با صنعت، آقای مهندس نقیب زاده می باشند.

شماره تلفن گروه مهندسی معدن و دفتر ارتباط با صنعت:  03434355645 داخلی7

معرفی رشته مهندسی معدن

کلیه راههایی که به دستیابی مواد معدنی مورد نیاز بشر منتهی می شود ، معدنکاری گویند .معدنکاری به فعالیتهایی مربوط است که در راه استفاده از تولیدات و ذخایر طبیعت صرف می شود. مسؤلیت معدنکار زیاد است، زیرا از یک سو استخراج ذخایر مذکور، فقط یکبار انجام می گیرد و از سوی دیگر معدنکار در انتخاب محل کانسار ، میزان ذخیره و مشخصات سنگ (یا کانی) نقش ندارد.

استخراج مواد معدنی :

اصولاً استخراج در معادن به 2 روش کلی " روباز " و " زیرزمینی "انجام می گیرد . مفاهیمی که به منظور دستیابی و استخراج یک ماده معدنی بکار برده می شوند و می توانند با آنها در ارتباط باشند عبارتنند از :
1: حفاری معدنی
2: نگهداری ( در معادن )
3:بارگیری و حمل ونقل ( در معادن )
4: تهویه در معادن
5: خدمات فنی در معادن : به کارهایی نظیر تأمین روشنایی ، آبکش ، تأمین هوای فشرده و تأمین انرژی برق درمعدن ، خدمات فنی اطلاق می گردد.
صفحه اصلی معرفی بخش معدن