صفحه اصلی الکترونیک

معرفی بخش الکترونیک

گروه الکترونیک موسسه آموزش عالی علامه جعفری در مهرماه سال 1389 فعالیت خود را در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک آغاز نمود.

در حال حاضر این گروه در رشته های زیر فعالیت می نماید.

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق

کاردانی پیوسته الکترونیک-الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-برق صنعتی

 

اطلاعیه های بخش الکترونیک

اخبار و رویدادهای بخش الکترونیک

صفحه اصلی الکترونیک