صفحه اصلی اخبار بخش عمران

اخبار بخش عمران

زمان ارائه پروژه های دانشجویان مهندسی عمران بشرح زیر می باشد:

1- پروژه بتن: شنبه، 5 بهمن 92 . ساعت 9-11.

2- پروژه متره و برآورد: یکشنبه، 6 بهمن 92 . ساعت 9-11.

3- پروژه فولاد: دوشنبه، 7 بهمن 92 . ساعت 9-11.

4- پروژه راه: سه شنبه، 8 بهمن 92 . ساعت 9-11.

صفحه اصلی اخبار بخش عمران