صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری

اطلاعیه های بخش حسابداری

09 مهر 1395 By

پیرو اطلاعیه های قبلی گروه حسابداری و تاکید بر اخذ دروس طبق چارت درسی ارایه شده، بدینوسیله مجددا تاکید میگردد که ضروری است دانشجویان طبق برنامه زمانبندی ارایه شده(چارت درسی) انتخاب واحد نمایند. چنانچه دانشجویی خارج از چارت درسی انتخاب واحد نماید، هرگونه عواقب ناشی از تداخل درسی یا امتحانی در ترمهای آتی و همچنین مشکلات ناشی از عدم ارایه دروس به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

همچنین به اطلاع میرساند دروس ذیل در نیمسال تحصیلی آتی ارایه نخواهد شد:

1) سرمایه گذاری در بورس

2) کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری


بنابراین ضروری است دانشجویانی که ترم جاری (نیمسال اول 96-95)، ترم سوم تحصیلی شان است، دروس مذکور را اخذ نمایند تا در ترمهای آینده با مشکل مواجه نشوند.
لذا با توجه به مفاد این اطلاعیه، ضروری است دانشجویان انتخاب واحد خود را مجددا بررسی نمایند.

          پوریا غیاثی نیا - مدیر گروه حسابداری

09 مهر 1395 By

پیرو اطلاعیه های قبلی گروه حسابداری و تاکید بر اخذ دروس طبق چارت درسی ارایه شده، بدینوسیله مجددا تاکید میگردد که ضروری است دانشجویان طبق برنامه زمانبندی ارایه شده(چارت درسی) انتخاب واحد نمایند. چنانچه دانشجویی خارج از چارت درسی انتخاب واحد نماید، هرگونه عواقب ناشی از تداخل درسی یا امتحانی در ترمهای آتی و همچنین مشکلات ناشی از عدم ارایه دروس به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

همچنین به اطلاع میرساند دروس ذیل در نیمسال تحصیلی آتی فقط برای دانشجویانی ارایه خواهد شد که طبق چارت درسی انتخاب واحد نموده اند و ترم هشتم تحصیلی شان باشد:

1) روش تحقیق

2) مبانی کاربرد کامپیوتر


بنابراین ضروری است دانشجویانی که ترم جاری تحصیلی (نیمسال اول 96-95) ترم هشتم تحصیلی شان است، دروس مذکور را اخذ نمایند.
لذا با توجه به مفاد این اطلاعیه، پیشنهاد میشود دانشجویان انتخاب واحد خود را مجددا بررسی نمایند.

          پوریا غیاثی نیا - مدیر گروه حسابداری

09 مهر 1395 By

پیرو اطلاعیه های قبلی گروه حسابداری و تاکید بر اخذ دروس طبق چارت درسی ارایه شده، بدینوسیله مجددا تاکید میگردد که ضروری است دانشجویان طبق برنامه زمانبندی ارایه شده(چارت درسی) انتخاب واحد نمایند. چنانچه دانشجویی خارج از چارت درسی انتخاب واحد نماید، هرگونه عواقب ناشی از تداخل درسی یا امتحانی در ترمهای آتی و همچنین مشکلات ناشی از عدم ارایه دروس به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

همچنین به اطلاع میرساند دروس ذیل در نیمسال تحصیلی آتی ارایه نخواهد شد:

1) حقوق تجارت (حقوق بازرگانی)

لذا با توجه به مفاد این اطلاعیه، ضروری است دانشجویان انتخاب واحد خود را مجددا بررسی نمایند.

          پوریا غیاثی نیا - مدیر گروه حسابداری

09 مهر 1395 By

اصلاحیه:

به اطلاع میرساند دروس ذیل فقط و فقط قابل اخذ برای ورودیهای مشخص شده آن میباشد:

1) مباحث جاری در حسابداری    قابل اخذ برای دانشجویان ورودی بهمن 92 و ماقبل.

2) روش تحقیق   قابل اخذ برای دانشجویان ورودی بهمن 91 و ماقبل.

3) مبانی کاربرد کامپیوتر   قابل اخذ برای دانشجویان ورودی مهر 92 و ماقبل.

بدیهی است رعایت این دستورالعمل الزامی بوده و کلیه تبعات ناشی از عدم رعایت آن به عهده دانشجو خواهد بود.

لذا با توجه به ایرادات اخیر سایت اینترنتی دانشگاه و مشکلات بوجود آمده در فرآیند انتخاب واحد نیمسال جاری، ضروری است دانشجویان ضمن بررسی مجدد انتخاب واحد خود، از رعایت مفاد این اطلاعیه نیز اطمینان حاصل نمایند.

صفحه1 از4
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری