صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری

اطلاعیه های بخش حسابداری

24 مهر 1394 By

برنامه زمان بندی دروس(چارت درسی) دوره کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری در سایت قرار گرفته است. لازم است دانشجویان در انتخاب واحد به برنامه زمان بندی توجه نموده و طبق آن اقدام به انتخاب واحد نمایند. هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت برنامه زمانبندی دروس، به عهده دانشجویان می باشد.

دانشجویان محترم می توانند فایل برنامه زمانبندی را از قسمت بارگیری پیوست ها ( در پایین این متن) دانلود نمایند.

 

24 مهر 1394 By

برنامه زمان بندی دروس(چارت درسی) دوره کارشناسی پیوسته رشته حسابداری در سایت قرار گرفته است. لازم است دانشجویان در انتخاب واحد به برنامه زمان بندی توجه نموده و طبق آن اقدام به انتخاب واحد نمایند. هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت برنامه زمانبندی دروس، به عهده دانشجویان می باشد.

دانشجویان محترم می توانند فایل برنامه زمانبندی را از قسمت بارگیری پیوست ها ( در پایین این متن) دانلود نمایند.

 

صفحه4 از4
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش حسابداری