اخبار و اطلاعیه های ارتباط با صنعت

بازدید از معدن و کارخانه گل گهر در تاریخ 93/9/13 انجام خواهد شد.