صفحه اصلی اطلاعیه های بخش معماری

اطلاعیه های بخش معماری

ثبت نام برای انجمن علمی معماری تا تاریخ 8/31 می باشد.

انتخابات نیز در تاریخ 9/3 ساعت 9:30  نیز بزگزار می گردد.

کلاسهای 

مرمت شنبه و تزئینات شنبه

معماری اسلامی یکشنبه و عناصر یکشنبه و دوشنبه  

مورخ 8/11 و 8/12  تشکیل نشده اند را جبرانی آن اعلام خواهد شد

 

صفحه2 از2
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش معماری