صفحه اصلی وبلاگ انجمن علمی معماری موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: اسفند 1392

فراخوان همکاری

از دانشجویان معماری که تمایل دارند در برگزاری

*هفته ی معمار*

(درتاریخ93/1/30تا93/2/3)همکاری کنند جهت نام نویسی به دفترگروه یابه اعضای انجمن علمی معماری(آقای محمودآبادی،خانم حسینعلی پور،خانم نوه حسینی)مراجعه فرمایند.

صفحه اصلی وبلاگ انجمن علمی معماری موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: اسفند 1392