صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران نمایش موارد بر اساس برچسب: اطلاعیه بخش کامپیوتر

با توجه به اینکه در حذف و اضافه برخی گروه ها به حد نصاب تشکیل کلاس نرسیده اند و همچنین در خواست دانشجویان مبنی بر ارایه دروس مبانی الکترونیک و زبان فنی و آز مهندسی نرم افزار، تغییراتی در برنامه نهایی دانشجویان ایجاد می شود که از دانشجویان محترم خواهشمندیم برنامه جدید را از طریق سایت یا آموزش پیگیری نمایند

صفحه اصلی اطلاعیه های بخش عمران نمایش موارد بر اساس برچسب: اطلاعیه بخش کامپیوتر