پنج شنبه, 09 مرداد 1393 ساعت 11:00

دانشجوی حسابداری

نام : دانشجو

نام خانوادگی :حسابداری

مقطع : کارشناسی

رشته : حسابداری

معدل : 20

رتبه : شاگرد اول

سال تحصیلی :93-94

ترم : پاییزه

چهارشنبه, 08 مرداد 1393 ساعت 18:40

دانشجوی معماری

نام : دانشجو

نام خانوادگی : معماری

مقطع : کارشناسی

رشته : معماری

معدل : 20

رتبه : شاگرد اول

سال تحصیلی :93-94

ترم : پاییزه

چهارشنبه, 08 مرداد 1393 ساعت 18:19

دانشجوی عمران

نام : دانشجو

نام خانوادگی : عمران

مقطع : کارشناسی

رشته : مهندسی نرم افزار

معدل : 20

رتبه : شاگرد اول

سال تحصیلی :93-94

ترم : پاییزه

صفحه2 از2