صفحه اصلی اطلاعیه های بخش معماری حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی
حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی

حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی

دوشنبه, 13 آبان 1392 ساعت 11:42

کلاس جبرانی

کلاسهای 

مرمت شنبه و تزئینات شنبه

معماری اسلامی یکشنبه و عناصر یکشنبه و دوشنبه  

مورخ 8/11 و 8/12  تشکیل نشده اند را جبرانی آن اعلام خواهد شد

 

صفحه3 از3
صفحه اصلی اطلاعیه های بخش معماری حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی