پوریا غیاثی نیا

پوریا غیاثی نیا

برنامه زمان بندی دروس(چارت درسی) دوره کاردانی ناپیوسته رشته حسابداری در سایت قرار گرفته است. لازم است دانشجویان در انتخاب واحد به برنامه زمان بندی توجه نموده و طبق آن اقدام به انتخاب واحد نمایند. هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت برنامه زمانبندی دروس، به عهده دانشجویان می باشد.

دانشجویان محترم می توانند فایل برنامه زمانبندی را از قسمت بارگیری پیوست ها ( در پایین این متن) دانلود نمایند.

برنامه زمان بندی دروس(چارت درسی) دوره کاردانی پیوسته رشته حسابداری در سایت قرار گرفته است. لازم است دانشجویان در انتخاب واحد به برنامه زمان بندی توجه نموده و طبق آن اقدام به انتخاب واحد نمایند. هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت برنامه زمانبندی دروس، به عهده دانشجویان می باشد.

دانشجویان محترم می توانند فایل برنامه زمانبندی را از قسمت بارگیری پیوست ها ( در پایین این متن) دانلود نمایند.

 

برنامه زمان بندی دروس(چارت درسی) دوره کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری در سایت قرار گرفته است. لازم است دانشجویان در انتخاب واحد به برنامه زمان بندی توجه نموده و طبق آن اقدام به انتخاب واحد نمایند. هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت برنامه زمانبندی دروس، به عهده دانشجویان می باشد.

دانشجویان محترم می توانند فایل برنامه زمانبندی را از قسمت بارگیری پیوست ها ( در پایین این متن) دانلود نمایند.

 

برنامه زمان بندی دروس(چارت درسی) دوره کارشناسی پیوسته رشته حسابداری در سایت قرار گرفته است. لازم است دانشجویان در انتخاب واحد به برنامه زمان بندی توجه نموده و طبق آن اقدام به انتخاب واحد نمایند. هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت برنامه زمانبندی دروس، به عهده دانشجویان می باشد.

دانشجویان محترم می توانند فایل برنامه زمانبندی را از قسمت بارگیری پیوست ها ( در پایین این متن) دانلود نمایند.

 

صفحه6 از6