صفحه اصلی مقاله های بخش عمران عبداله پاشا زانوسی
عبداله پاشا زانوسی

عبداله پاشا زانوسی

شنبه, 14 دی 1392 ساعت 17:13

زمان ارائه پروژه ها

زمان ارائه پروژه های دانشجویان مهندسی عمران بشرح زیر می باشد:

1- پروژه بتن: شنبه، 5 بهمن 92 . ساعت 9-11.

2- پروژه متره و برآورد: یکشنبه، 6 بهمن 92 . ساعت 9-11.

3- پروژه فولاد: دوشنبه، 7 بهمن 92 . ساعت 9-11.

4- پروژه راه: سه شنبه، 8 بهمن 92 . ساعت 9-11.