مهدی

مهدی

شب شعری به همت بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی علامه جعفری برگزار شد که تصاویری از آن مراسم در ذیل آمده است: 
 

شب شعر بمناسبت روز سعدی
شب شعر بم …
شب شعر بمناسبت روز سعدی 2
شب شعر بم …
شب شعر بمناسبت روز سعدی 3
شب شعر بم …
شب شعر بمناسبت روز سعدی 4
شب شعر بم …

 

صفحه4 از4