مدیر

مدیر

به همت بسیج دانشجویی ، مسابقه ای برای نجات تخم مرغ در سالن ورزشی دانشگاه علامه جعفری برگزار شد . گزارش تصویری زیر اشاره به این مسابقه دارد 
 

مسابقه نجات تخم مرغ
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 2
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 3
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 4
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 5
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 6
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 7
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 8
مسابقه نج …
مسابقه نجات تخم مرغ 9
مسابقه نج …

 

صفحه41 از41