محمد اسدی

محمد اسدی

سمت : ریاست دانشگاه

تلفن : 3255641   داخلی 8

فکس : 3255646

ایمیل: asadi.muhammad27@gmail.com