سیدعلی خردمند

سیدعلی خردمند

سمت: مدیر امور دانشجویی

تلفن:03913255642           داخلی :6

ایمیل:   a.kharadmand@gmail.com