میترا دهقان زاده

میترا دهقان زاده

سمت:کارشناس امور دانشجویی

تلفن:03913255642        داخلی :6

ایمیل:mitra.dehghanzadeh@yahoo.com