محمودرضا قاسمی نژاد

محمودرضا قاسمی نژاد

سمت:مدیر اموزش

تلفن:03434355644

فکس:03434355644

ایمیل:mr.ghaseminejad.allame@gmail.com